Försäkringsjuridiska föreningens stadgar

Antagna den 28 oktober 1932. Ändrade den 6 december 1935, den 8 oktober 1937, den 28 mars 1974, den 28 maj 1998, den 14 mars 2002, den 10 maj 2012 och den 16 maj 2013.

 • 1                        Firma
  Föreningens firma är Försäkringsjuridiska föreningen. Föreningen är en ideell förening.

Föreningen utgör även den svenska avdelningen av Association Internationale du Droit des Assurances (AIDA), som ingår i AIDA och som har rätt att självständigt verka för de syften som AIDA företräder.

 • 2                        Ändamål
  Föreningens ändamål är att genom föredrag och diskussioner verka för ett fördjupat intresse för nationella och internationella försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor samt att även på andra sätt stödja försäkrings- och skadeståndsrättens utveckling.
 • 3                        Styrelsens säte
  Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
 • 4                        Medlems antagande
  Som aktiv medlem i föreningen kan antas den som avlagt juristexamen och som har intresse för försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Även annan kan antas som medlem, om han eller hon har visat intresse för och insikter i sådana frågor.

Som passiv medlem i föreningen kan antas försäkringsbolag, annat företag, sammanslutning eller vetenskaplig institution som hyser intresse för föreningens verksamhet.

Ansökan om medlemskap prövas och beviljas av styrelsen på förslag av medlem.

 • 5                        Antagande av hedersmedlem
  Som hedersmedlem i föreningen kan antas den som genom förtjänstfullt arbete i verksamheten eller på annat sätt gagnat föreningens syfte.

Förslag om antagande av hedersmedlem skall lämnas till styrelsen. Om förslaget vinner gehör hos styrelsen skall förslaget framföras till föreningsstämma, som beslutar om antagande av hedersmedlem. Hedersmedlem jämställs med aktiv medlem.

 • 6                        Årsavgift
  Föreningsstämman fastställer hur stor årsavgiften skall vara för medlemskap.

Medlem som efter skriftlig anmaning inte erlagt årsavgiften skall anses ha sagt upp sig till utträde ur föreningen och medlemskapet kan därefter upphöra efter beslut av styrelsen.

Hedersmedlem behöver inte erlägga någon årsavgift.

 • 7                        Styrelse
  Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med lägst två och högst fyra suppleanter. Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare och övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Styrelseordföranden och sekreteraren väljs för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår och kan väljas om, dock med den begränsningen att den längsta sammanhängande perioden får uppgå till sex år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits för tredje räkenskapsåret efter valet och kan inte omedelbart väljas om, såvida inte stämman finner att omval bör ske.

Föreningsstämman väljer också för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår en valberedning bestående av två ledamöter och en suppleant, vilka bör tidigare ha varit styrelseledamöter.

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av styrelsens ledamöter, därav ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen vårdar föreningens angelägenheter och verkställer dess beslut. Styrelsen skall minst tre veckor före ordinarie stämma överlämna en årsredovisning och en årsberättelse för verksamhetsåret till revisorerna.

 • 8                        Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller dem styrelsen utser.
 • 9                        Revisorer
  På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas två revisorer och en revisorssuppleant för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits räkenskapsåret efter valet.
  Senast en vecka före ordinarie stämma skall revisorerna överlämna en revisionsberättelse till styrelsen.
 • 10                       Räkenskapsår
  Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.
 • 11                       Ordinarie föreningsstämma
  Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas före maj månads utgång året efter räkenskapsåret. Stämman skall hållas i Stockholm på plats som beslutas av styrelsen.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.
a) Val av ordförande och sekreterare på stämman.
b) Justering av röstlängd.
c) Val av två justeringsmän.
d) Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
e) Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senast förflutna verksamhetsåret jämte revisorernas berättelse.
f) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut i anledning av årets resultat.
g) Frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen.
h) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
i) Val av revisorer jämte revisorssuppleant.
j) Val av valberedning.
k) Beslut om eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
l) Fastställande av storleken på årsavgift.
m) Eventuella övriga frågor.

På föreningsstämman utövar de aktiva medlemmarna sin rätt att besluta i föreningens angelägenheter. Varje aktiv medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har styrelsens ordförande utslagsröst.

Om aktiv medlem så fordrar skall sluten omröstning genomföras. Vid lika röstetal avgör lotten.

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två veckor före stämman.

 • 12                       Extra föreningsstämma
  Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i förväg beslutat och i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen så finner nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål påfordras av en revisor eller minst en tiondel av föreningens aktiva medlemmar.
 • 13                       Kallelse till stämma
  Kallelse till stämma sker skriftligen.

Kallelse skall vara utsänd senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

 • 14                       Stadgeändring
  Förslag till ändring av stadgarna skall avges skriftligen till styrelsen.

Beslut att ändra stadgarna fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor av vilka den ena skall vara ordinarie stämma.